Menu
SPA Rezervasyon
Kalite ve Çevre Politikası

Kalite ve Çevre Politikası

Kalite Politikamız

 • İnsana ve insanın geliştirilmesine önem vermek.
 • Kalite; ''Bir yaşam tarzıdır, herkesin işidir, misafirlerimize olan görevimizdir''anlayışıyla hizmet sunmak.
 • Her işi ilk defada doğru olarak yapmak.
 • ''Misafir varsa biz varız'' düşüncesiyle hizmet standartlarımızı misafir memnuniyeti üzerine kurmak.
 • Otel içinde sağlıklı iletişim kurmak.
 • Sürekli gelişmek.
 • Yapılan her çalışmanın ''Türkiye'nin Gelişmesi '' demek olduğunun bilincinde olmak.


Misafir Memnuniyeti Politikamız

 • Misafirin mutlaka memnun olmasını sağlamak.
 • Tüm çalışanlarımızın çözüm odaklı olmasını sağlamak.
 • Tüm şikayet, talep ve beğenileri kayıt altına alarak takibini sağlamak.
 • Objektif ve misafir odaklı olmak.
 • Yasal şartlara dayalı hizmet sunmak.
 • Şikayet çözümünde ve şikayetlere dönüşte en hızlı firma olmak.
 • Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.


Çevre Politikamız ve Eylem Planı

Çevre tüm canlıların yaşamında önemli bir rol oynamaktadır. Nüfusun artışı, kentleşme, sanayileşme gibi faktörler çevre kirliliğinin artmasına önemli katkılarda bulunmaktadır. Çevre sorunları özellikle geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya gündemini işgal eden en önemli sorunlardan biri olmuştur. Kuşkusuz bu çevre sorunlarının daha önce var olmadığı anlamına gelmemektedir. Nüfusun artışı, kentleşme ve sanayileşmenin hızlanması gibi faktörler dolayısıyla çevreye bırakılan atıkların gerek miktarı gerekse türlerinde artış olmuştur. Çevre kirliliği başlıca hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği ve gürültü kirliliği olarak karşımıza çıkmaktadır.

Misyonumuz

Çevrenin korunmasında toplumu oluşturan tüm bireylerin ve bütün kuruluşların sorumluluğu bulunmaktadır. Biz de “Qualitasspa” olarak çevre politikamız ve amaçlarımızla uyumlu olarak, faaliyetlerimizin ve hizmetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmek suretiyle, kusursuz bir çevre performansına ulaşmayı amaçlamaktayız.
Bunu 3 boyutta gerçekleştirmekteyiz. Bunlardan birincisi Atık Yönetimi, ikincisi yasal şartlar ve üçüncüsü doğal kaynak kullanımı ve çevresel fayda sağlayan projelerin geliştirilmesidir. Atık Yönetimi uygulamaları temelde iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi Ambalaj Atıklarının (kağıt, metal, cam, plastik) ayrı olarak toplanması, geçici depolanması ve lisansı firmalar tarafından geri dönüşümünün gerçekleştirilmesi. İkinci kısım ise tehlikeli atıklar dediğimiz ve ambalaj atıklarından ayrı olarak toplanması gerekli olan atıklar.
Tehlikeli atıkların ambalaj atıklarından ayrı olarak kaynağında ayrıştırılması, geçici depolanması ve lisanslı firmalara bertaraf edilmek amacıyla kayıtları tutularak teslim edilmesidir. Söz konusu tehlikeli atıkların kontrolsüz bir şekilde toplanması, hava, su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır. 

Çevre Politikamız

“Qualitasspa” olarak, tüm birimleri içeren bir çevre yönetim sistemi mevcuttur. Bu sistemde her birimde atanmış çevre sorumluları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' ndan lisans almış çevre danışmanlık şirketi uzmanlarıyla birlikte çalışmaktadır. Mevzuata yılda bir defa yapılması öngörülen iç tetkik raporları her ay hazırlanmaktadır. Hazırlanan iç tetkik raporları genel müdürlükte yapılan çevre koordinasyon toplantılarında aydan aya değerlendirilmekte ve sistemin yenilenmesi veya eksiklerinin giderilmesi ivedi olarak sağlanmaktadır. Bu toplantılarda mevzuatta yaşanacak muhtemel değişiklikler tespit edilerek daha yürürlüğe girmeden gerekli adımlar atılmaktadır.
“Qualitasspa” olarak, her adımda oluşan atıklar sınıflanmaktadır ve mevzuata uyumlu şekilde geri dönüşüm/ geri kazanım veya bertarafı sağlanmaktadır. Her birimimizde çalışanlara verilen eğitimler neticesinde atık yönetimi sıfır hatayla yürütülmektedir. Bu süreçte atık yönetiminin ekonomisi çok iyi birşekilde öğrenilmiştir. Atık lojistiği konusunda önemli bir bilgi birikimine ulaşılmıştır.

Sadece“Qualitasspa ‘’ değil, “Qualitasspa” tedarikçileri de çevre yönetim sistemimize bağlı olarak mevzuata uyum sağlamaktadırlar. Atık yönetimi alanında çalıştığımız tüm şirketler mevzuatın gerektirdiği izinleri aldıktan sonra bizimle çalışabilmektedirler.
Tesisimiz oluşan ve madde 5’ de belirtilmiş olan tehlikeli atıklar, tehlikeli atık depolama sahamızda yönetmeliğe uygun olarak biriktirilmekte ve zamanına bertaraf edilmektedir.

Çevre ve Enerji Verimliliği

Firmamızın enerji verimliliği konusunda uyguladıklarını aşağıda belirtildiği şekilde sıralayacak olursak;

Aydınlatma konusunda gelişen teknoloji düzenli olarak takip edilmektedir. Bu kapsamda işletmelerimizde LED aydınlatmayı tercih etmekte ve aydınlatmada % 60 oranında tasarruf sağlanmaktadır. Aydınlatma konusunda işletmelerimizde mümkün olduğu kadar gün ışığından faydalanılmak istenilmektedir. Bunun için tesislerimize ışık bandı yaptırılmakta ve ışık bandında bulunan camlara film çekilerek ısı transferi en aza indirilmeye çalışılmaktadır.

Binalarımızı inşa ederken yan duvarların, tavan ve tabanın ısı kaybını en aza düşürmek için,ısı izolasyonu yaptırılmaktadır. İklimlendirme cihazları alınırken COP değeri yüksek olan cihazlar tercih edilmektedir. Gelişmekte olan teknolojiyi kullanarak işletmelerimizde ısı pompaları, su soğutmalı chiller kullanılmaktadır.

Tüm lavabolarımızda perlatörlü armatürler kullanarak su tasarrufu yapılmaktadır. Güneş enerjisini aktif olarak kullanmanın çevre açısından önemi firmamız tarafından bilinmektedir. Güneş enerjisi su ısıtma amaçlı ve elektrik üretmek amaçlı kullanılmaktadır. Daha yaygın hale getirmek için fiyatların kontrolü düzenli olarak takip edilmektedir.

Bina otomasyonu enerji tasarrufu açısından büyük önem taşımaktadır. İşletmelerimiz otomasyon sistemiyle kontrol edilmektedir. İşletmemizin ısıtılması ve sıcak suyun temini için termal su kullanılmaktadır. Termal su hem yenilenebilir enerji olduğu, hem de çevre dostu olduğu için tercih edilmektedir. Ayrıca işletmelerimizde ısı geri kazanım cihazları kullanarak ısı tasarrufu sağlanmaktadır.

Baca gazı ölçüm emisyon testleri düzenli olarak yaptırılarak çevre kirlenmesinin önüne geçilmektedir.Sonuç olarak bütün bu hususları titizlikle yerine getiriyoruz çünkü; 2.165 kWh Elektrik Enerjisi = 5.370 kWh Doğalgaz = 1 ton karbon salınımı = 3 Adet Ağaç 
Denkleminden yola çıkarak; yaptığımız her tasarrufun çevreyi korumakla eşdeğer olduğunu biliyoruz.

Tesisimizden Çıkan Atıklar ve Bertaraf Yöntemleri

Tehlikeli Atıklar

‘15 01 10’ atık kodlu‘Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren yada tehlikeli maddelerle pislenmişambalaj’ tanımındaki atıklarınızılisanslı geri kazanım tesisine gönderilmektedir.
’13 02’ atık kodlu ‘Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları’ tanımındaki atık yağların kullanılan yağın cinsine göre atık kodu belirlenmiştir. Bu amaçla tarafımızca yaptırılmış olan ‘Atık Yağ Kategori Belirleme Analizi’ nden çıkan sonuca göre geri kazanım veya bertaraf tesisine gönderilmektedir.

’16 06 01’ atık kodlu “Kurşunlu Piller” evsel atıklardan ayrı toplanmakta, pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına teslim edilmektedir.

’20 01 21’ atık kolu “Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar” katı atık depolama sahası içerisinde diğer atıklardan ayrı toplanmakta, gerektiği takdirde lisanslı bertaraf eden firmaya teslim edilmek suretiyle bertaraf edilmektedir.

’20 01 26’ atık kodlu“Bitkisel Atık Yağlar” düzenli olarak, özel bidonlarda biriktirilmektedir. Belli zaman aralıklarıyla bertarafçı firmaya teslim edilmektedir.

Ambalaj Atıkları ve Diğerleri

“Kağıt ve karton ambalaj, plastik ambalaj, ahşap ambalaj, metalik ambalaj, kompozit ambalaj, karışık ambalaj, cam ambalaj, tekstil ambalaj, atık kartuşlar” gibi atıklar, kullanılan malzemeye ve oluştuğu kaynağa bakılmaksızın çevre kirliliğinin azaltılması, düzenli depolama tesislerinden azami seviyede istifade edilmesi ve ekonomiye katkı sağlanması amacıyla diğer atıklardan ayrı olarak oluştukları yerlerde biriktirilmektedir. Ayrıca çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde ayrı biriktirilen ambalaj atıklarını oluştuğu noktada çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama ayırma tesislerine veya istenmesi halinde belediyenin toplama sistemine bedelsiz şartı aranmaksızın verilmektedir.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki; sanayileşmenin ve turizmin oluşturduğu çevre sorunlarının öncelikli anlamı son zamanlarda büyük ölçüde değişmiştir. Geçmişte çevre kirlenmesi sadece hava, su ve toprağın kirlenmesi olarak tanımlanırken, bu gün bu değer yargıları tümüyle değişmiş, çevrenin de bir kaynak olduğu, zamanla kirlenerek tükenebileceği ve bu kaynağın da kullanımının bir maliyeti olduğu anlaşılmıştır. Sanayileşmenin çevre kirliliği üzerindeki asıl olumsuzluğu doğrudan kirliliktir. Bu bağlamda “Qualitasspa” olarak üzerimize düşen sorumluluğu titizlikle yerine getirme çabası içerisindeyiz.

Qualitasspa Eskişehir